Search Events

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Elke deelnemer meldt zich aan op de ONLINE inschrijfpagina.

  1. Een correcte inschrijving is een volledig betaalde inschrijving. Dit kan ofwel via directe online betaling, ofwel via klassieke bankoverschrijving. De organisator kan beslissen om uitsluitend het ene of uitsluitend het andere betalingssysteem te laten toepassen. Directe online betaling gebeurt via "Mollie" en gebeurt in een beveiligde betaalomgeving.
  2. Wie géén online betaling kan uitvoeren of langs een ander communicatiekanaal wenst in te schrijven dient het inschrijvingsbedrag te storten op het rekeningnummer ; IBAN BE63 6469 0101 3008 - BIC BNAGBEBB. Alle bankgegevens staat ook vermeld in de reply-mail die u automatisch krijgt nadat een inschrijvingsbevestiging werd verzonden.
  3. Elke hier aangekondigd en geopend fietsevent aanvaardt een vooraf bepaald maximum aantal inschrijvingen. Wordt dit maximum overschreven, dan kan u zich uitsluitend nog als RESERVE aanmelden. Een ticket als RESERVE is altijd 100% terugbetaalbaar indien er toch géén plaats zou vrijkomen.
  4. Kunt u als deelnemer annuleren? Ja,, maar uitsluitend na voorleggen MEDISCH ATTEST (blessure of langdurige ziekte) en mits aftrek van 60 EUR annulatiekosten. Het kan alleen volledig kosteloos indien u zelf een vervanger vindt of als je akkoord bent om het ticket over te zetten naar de eerstvolgende editie of naar een soortgelijk event (lees: hetzelfde inschrijvingsbedrag). Zonder medisch attest maar om bv. familiale of professionele omstandigheden kan annulatie mits afhouding van 70 EUR. 2 weken voor de start van het fietsevenement is geen enkele terugbetaling meer mogelijk. De terugbetalingsprocedure vereist het correct invullen en terugsturen van de annuleringsdocumenten.
  5. Het fiets-evenement waarvoor u zich inschrijft biedt een totaalpakket aan faciliteiten. Logement kan desgevallend (en wanneer als optie vermeld) worden toegevoegd aan uw boeking. In dat geval zal de organisator het bedrag voor dit logement zelf correct en tijdig doorstorten naar de desbetreffende logiesverstrekker, waarmee vooraf een sluitende overeenkomst werd afgesloten. Even goed kan er in de meeste gevallen ook steeds een rechtstreeks logement geboekt worden tussen deelnemer en logiesverstrekker. In dat geval blijft de organisator van het evenement volledig buiten deze transactie en overeenkomst. Boekt u wel logement via ons (= de organisator van het fietsevenement), dan blijft u steeds hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat uw verblijf betreft. In geen geval kan de organisator van het fietsevenement aangesproken worden door de logiesverstrekker voor bijkomende betalingen of kosten, tijdens uw verblijf veroorzaakt in het via deze organisator geboekte logement. Evenmin kan u als deelnemer, die via ons logement boekt, de organisator van het evenement aansprakelijk stellen voor iets dat uitsluitend uw hotel-, kamer- of gastenverblijf betreft. Hetzelfde geldt voor campings of motorhome-parkings.
  6. Indien door overmacht het hele evenement niet kan doorgaan op de gestelde datum, is geen terugbetaling via de organisator mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan: beslissingen van de overheden, het intrekken van gemeentelijke en politionele toestemming, pandemie of natuurrampen, stakingen, oorlog .... Kosteloos overzetten van uw inschrijving naar de volgende editie wordt in voorkomende gevallen wel gegarandeerd door de organisator.
  7. Indien het fietsevenement waarvoor u zich inschrijft toch niet het intern vooropgesteld minimum aantal deelnemers zou aantrekken, behoudt de organisatie zich het recht om deelnemers terug te betalen en het evenement te annuleren, tenzij er in datzelfde jaar een ander fiets-event (elders) plaatsvindt. In dat geval kan de deelnemer zijn ticket kosteloos verplaatsen naar dit andere evenement. Indien de deelnemer niet kan of wil deelnemen aan dat andere event, is terugbetaling mogelijk mits afhouding van 50 EUR administratiekosten.
  8. Gedragscode tijdens het evenement: men gedraagt zich voorkomend, respectvol en sportief ten aanzien van alle leden van de organisatieploeg alsook ten aanzien van hotelpersoneel, lokale bevolking, andere toeristische passanten en de federatie-afgevaardigden. RESPECTEER de omgeving, de bossen, de natuur, de andere weggebruikers of wandelaars. GOOI géén afval langs het parcours (op straffe van uitsluiting). De WEGCODE primeert altijd (zelfs bij het plaatsen van seingevers). In geval een andere deelnemer in nood verkeert: verleen eerst hulp + verwittig onze hulpdiensten en denk daarna pas aan uw eigen sportprestatie!
  9. Wedstrijdreglement vind je op de website van het fietsevenement in kwestie.
  10. ELKE DEELNEMER is door zijn/haar inschrijving verondersteld kennis genomen te hebben van het algemeen reglement.